Organizacja

Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. z siedzibą w Gdańsku


wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000070606

ul. Jabłoniowa 20/115 80-175 Gdańsk

NIP 593-23-08-696
Regon 192 619 130
Numer rejestrowy BDO: 000001921

Kapitał zakładowy 2.500.000 zł (wpłacony w całości)