Prawo i środowisko

Najnowsze akty prawne okołośrodowiskowe

Dz.U. 2019 poz. 2003: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Terespol (PLH060053) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2001: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzówka (PLH060071) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1989: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodysko (PLH060060) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1990: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabunie (PLH060080) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1994: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Orłowski (PLH060061) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1973: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gościeradów (PLH060007) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1931: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Dz.U. 2019 poz. 1878: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1839: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2019 poz. 1755: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U. 2019 poz. 1747: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 1752: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 1725: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 1699: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1665: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2019 poz. 1639: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2019 poz. 1645: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Dz.U. 2019 poz. 1383: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Dz.U. 2019 poz. 1308: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowej służby hydrogeologicznej Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 1311: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 1300: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 1220: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 1215: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 1217: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 1208: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Siemanko

Niniejsze wyskakujace okienko sie pojawilo ponieważ jest taki wymog abys swiadomie wyrazil zgode na pliki cookies. Ostrzeglalismy !
Same pliki cookie sa nam psu na bude gdyż z nich nie korzystamy

Pozdrawiam 🙂